Скокни до содржината
Осигурување на живот

Мојот живот,

добро осигурен!

Мојот автомобил, добро осигурен

Мојот автомобил,

добро осигурен!

                                                                                                     

 

Патничко Здравствено Осигурување

Патничко Здравствено Осигурување

ЈАВЕН ПОВИК

          Почитувани,

          Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје  Ги повикува да поднесат барања за надомест на штета,сите оштетени од несреќата која се случи во Р.Бугарија, на 28.11.2021, на автопатот Струма, место викано “Боснек“ каде се опожари автобус на БЕСА Транс БТБ ДООЕЛ Скопје  и животот го загубија 45 лица а 7 патници се повредени.

Ве молиме за секоја информација која ќе ви биде потребна да се јавите во ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје, Ул.Пиринска 23 бр.1-1/5 Скопје, тел.023215515, е-маил: info@grawe.mk или steti@grawe.mk.

          Сообраќајната несреќа е од големи размери и  трагедија со која сите ние сочуствуваме и за која искрено жалиме

 ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје донесе одлука да се пристапи кон обештетување на оштетените согласно позитивните законски прописи .

          Токму поради ова упатуваме ЈАВЕН ПОВИК до сите оштетени да поднесат барање за надомест на штета, со УКАЖУВАЊЕ,  оштетените да пријават оштетни побарувања најдоцна во наредните 20 дена, како ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје би можел  средствата од полисата, кои се предвидени согласно со закон  рамномерно да ги распредели на сите оштетени.

          Апелираме и ги повикуваме на соработка сите засегнати,, оштетени, полномошници на оштетени, институции, со цел во оваа трагедија сите оштетени да бидат обештетени справедливо и сразмерно на претрпената штета.

          Стручните служби при ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје професионално и согласно законски и подзаконски акти ги утврдуваат висините на штетите за секој поединечно и засебно  и транспарентно, и истите  ќе бидат достапни како информација откако ќе се утврдат сите побарувања.

          ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје , имајќи во предвид дека измина подолг период до донесување на основниот акт кој ја идентификува оваа незгода, донесе одлука,да се исплатат за секој починат по 4.500 Евра авансно на член од неговото најблиско семејство.

          Поради тоа,  упатуваме јавен повик на  членовите на најблиското семејство за секој настрадан,   да поднесат барања  кои се во прилог на овој повик.

          ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД Скопје                                          

THIRRJE PUBLIKE

      Të nderuar,

      Shoqëria e sigurimeve GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup Јu bën thirrje të gjithë të dëmtuarve të paraqesin kërkesat për dëmshpërblim nga aksidenti i ndodhur në R.e Bullgarisë në autostradën Struma në rrugën e thirrur “Bosnek” ku mori flakë autobusi i Besa Trans BTB DOOEL ku humbën jetën 45 persona dhe 7 persona janë lënduar.

      Ju lusim për cdo informacion që do të keni nevojë të drejtoheni në GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup, në Rr.Pirinska 23, 1-1/5. tel.02 3215-515, e-mail: info@grawe.mk ose steti@grawe.mk.

      Aksident është shumë i rëndë dhe kjo është një tragjedi për të cilën të gjithë ndjejmë keqardhje.

      GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup, mori vendim të dëmshpërblejë të gjithë të dëmtuarit në përputhje me normat pozitive ligjore që janë në fuqi.

      Për këtë arsye ju drejtohemi me këtë THIRRJE PUBLIKE të gjithë të dëmtuarve të bëjnë kërkesë për dëmshpërblim DUKE JU LUTUR kërkesat për dëmshpërblim të dorëzohen jo më vonë se brenda 20 ditëve të ardhshme, që GRAWE osiguruvanje Non-life të mund të paguajë mjetet në përputhje me ligjin në mënyrë proporcionale të gjithë të dëmtuarve.

      Bëjmë Apel dhe ju bëjmë thirrje për bashkëpunim nga të gjitha palët е prekura, të dëmtuarit, të autorizuarit e të dëmtuarve, institucionet  që nga kjo tragjedi e madhe të gjithë të dëmtuarit të dëmshpërblehen në proporcion me dëmin që u është shkaktuar.

      Punonjësit përgjegjës në GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup në mënyrë profesionale dhe në pajtim me ligjin dhe aktet nënligjore do të përcaktojnë vlerën e dëmeve dhe për cdo të dëmtuar në vecanti do të jetë transparente dhe si informacion do të jepet pasi të paraqiten dhe përpunohen të gjitha kërkesat për dëmshpërblim.

      GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup si kompani е përgjegjshme shoqërore duke patur parasysh që kaloi kohë e gjatë deri në marrjen e aktit themelor me të cilin identifikohet ky dëm, mori vendim të paguajë për cdo të ndjerë 4.500 Euro avans anëtarit më të afërt të familjes.

      Sic permendëm dhe më sipër Ju bëjmë thirrje anëtarëve më të afërt të  familjes të dorëzojnë kërkesa të cilat janë bashkëngjitur kësaj thirrje.  

      GRAWE osiguruvanje Non-life Shkup

Известување - Пријава на материjална штета

Согласно уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија, со цел спречување на ширењето на корона вирусот и заштита на здравјето на сите граѓани Ве известуваме дека сите странки кои имаат потреба за пријавување на материјални штети за кои е потребно да се изврши извид и проценка истото можат да го направат во просториите на друштвото на Ул. Пиринска бр.23, 1-1-2, Центар, Скопје Ул. Пиринска бр.23 /1-1-6
(спроти соборен храм Св. Климент Охридски) по претходно закажување на тел. 02  3215 515 опција 1 за штети или на e-маил steti@grawe.mk 

Работното време за прием на странки:

Вторник од 09.00ч  до 14.00 часот
Четврток од 09:00 часот до 14:00 часот

Потребната документација за пријавување на материјани штети може да ја превземете на следниот линк

Ве молиме при пријава на штета да се користи заштитна маска, марама или шал.

Со почит,
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД СКОПЈЕ

Стабилност и сигурност
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје, прерасна во една од најуспешните компании ќерки на австрискиот концерн Grazer Wechselseitige Versicherung AG кој постои повеќе од 190 години. Традиција, сигурност и стабилност се главните одлики за успешното работење на  ГРАВЕ Осигурување АД Скопје.

Издвоени производи

Осигурвање на живот

Осигурување на живот

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен
Осигурвање од последици од несреќен случај

Дополнително осигурување на живот

Дополнително осигурување од последици од несреќен случај
Осигурување на моторни возила

Осигурување на моторни возила

Осигурајте се себе,Вашите сопатници и возилото
ГРАВЕ Осигурување

ГРАВЕ во бројки

190
Години традиција
15
Години постоиме во Македонија
~30.000
Задоволни клиенти