Скокни до содржината
Осигурување на транспорт
  • Осигурувањето стоки во домашен транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени средства на ризик на осигуреникот, на територијата на Република Македонија
     
  • Осигурувањето стоки во меѓународен транспорт опфаќа осигурување на пратки за сите клиенти кои се занимаваат со увоз или извоз на стоки, покритие на пратките кои патуваат на ризик на осигуреникот, од местото на натовар до местото на растовар.
     
  • Со осигурувањето од одговорност на превозникот ЦМР, осигуреникот ја осигурува својата одговорност како превозник кон корисниците на превозот за докажана делумна или целосна загуба, оштетување на пратките во домашен и меѓународен превоз, превземени на превоз со товарен лист или договор.