Скокни до содржината
ГРАВЕ Осигурување на живот за Вас

ГРАВЕ производите за осигурување на живот Ви овозможуваат финансиска заштита за Вас и Вашето семејство, а истовремено штедите парични средства.

Подготвени за секој предизвик кој Ви го носи животот, склучете договор за осиурување на живот со кој им овозможувате подршка и грижа на Вашето семејство.  

Ви ги нудиме следните осигурителни прозиводи од областа на осигурување на живот :

 

 

Осигурување на живот

Осигурување на живот

ГАД1

Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со плаќање на премија за цело времетраење на осигурувањето или со скратено траење на плаќање на премија
Осигурување ГАД5

ГАД5

Мешовито осигурување за случај на смрт и доживување со скалест растечки осигурен износ за случај на смрт
ГАД11

ГАД11

Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со еднократна уплата
Ризико

Р1

Темпорално осигурување за ризик за смрт со еднаков осигуран износ за целовреметраење на осигурувањето
ГРАВЕ Елит 20 Плус

Граве Елит 20 Плус

ГРАВЕ Елит 20 плус е осигурување на живот кое овозможува осигурителна заштита за одредени тешки болести.
ГРАВЕ Киндер

Граве Киндер

Програмот за осигурување со штедење и учество во добивка во корист на дете
ГРАВЕ Премиум

Граве Премиум

Рентно осигурување - Граве Премиум
ГРАВЕ Смарт

ГРАВЕ СМАРТ

Осигурување на живот без лекарски преглед
Граве Кидс

Граве Кидс

Осигурување за деца
ГРАВЕ Инвест

ГРАВЕ Инвест

Осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови

Зошто да склучите договор за осигурување

Финансиска подршка
Финансиска подршка

За времетраење на полисата на осигурување на живот (со исполнување на услови) може да побарате позајмица на основа на откупна вредност. Средствата ќе Ви се исплатат за неколку дена
без дополнителна документација. За повеќе информации консултирајте се со Вашиот агент или во дирекцијата на ГРАВЕ Осигурвање.

Финансиска сигурност

Со полисата за осигурување на живот се заштитувате себе си и Вашето семејство во случај на незгода и болест. Некои ситуации може да доведат до инвалидитет, работна неспособност или смрт што сигурно ќе влијаае на семејната финансиска ситуација.

Долгорочно штедење
Долгорочно штедење

Со полисата за осигурување на живот, постепено создавате капитал за иднината кога ќе имате потреба од дополнителни стедства како на пример образование за деца, купување недвижности или автомобил или приход во вид на пензија.

Добивка*

Како договарач на полиса за осигурување на живот, остврарувате право на добивка. Тоа значи дека износот на Вашите вложени стредства се зголемува, Вашата осигурана сума расте за припишаната добивка.

*Добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичка резерва за осигурувањата на живот по вкупна каматна стапка дефинирана со Одлука од Одбор на директори на Друштвото. Добивката е очекувана, бидејќи со сигурност не може да се предвидат идните движења на каматните стапки. Затоа секогаш зборуваме за очекувана, а не за загарантирана добивка. Делот од добивката се припишува на крај од секоја осигурителна година, а најрано по истекот на втората година од почнувањето на траење на осигурувањето