Скокни до содржината
Осигурување од Одговорност

 Во бизнисот сакаме да бидеме сигурни дека има начин да се справиме со ризиците  и непредвидливостите во  работењето.Осигурувањето од одговорност ви нуди покритие за  штети предизвикани на трети лица. Зависно од вашите потреби нудиме осигурување од општа и професионална одговорност.