Скокни до содржината
ГАД1

Класично капитално осигурување за случај на смрт и доживување

Кај тарифата за животно осигурување ГАД1 покритието во текот на траењето на осигурувањето секогаш е еднакво на осигурениот износ.

Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот го добива целиот договорен осигурен износ заедно со добивката која и припаѓа.

Во случај на природна смрт на осигуреникот за време на траење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ, со добивката која му припаѓа до тој период.

Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на осигурувањето добиваат двократен износ на договорениот осигурен износ со добивката која му припаѓа до тој период.

Побарајте понуда на: +389 (0)2/3109-673
Документи со клучни информации