Скокни до содржината
Граве Киндер
Програма на осигурување со штедење во корист на дете

Програмот за осигурување со штедење и учество во добивка во корист на дете е наменет за деца на возраст од 0-13 години.
Премијата се плаќа само за првите 6 години од траењето на осигурувањето, додека гарантираниот капитал и делот од добивката се исплаќаат исклучиво на корисникот – детето по неговата наполнета 19-та година.

Овој договорен облик на заштита овозможува на корисниците навремено обезбедување на иднината на детето (понатамошно образование, самостоен живот).

 

 

Предности на ГРАВЕ Киндер

Заштеда за Вашето дете

Обезбедени средства за образование е самостоен живот

Загарантирана сигурност на враќање на капиталот со добивка за периодот *

Одличен подарок и вложување средства за најмладите

*Добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичка резерва за осигурувањата на живот по вкупна каматна стапка дефинирана со Одлука од Одбор на директори на Друштвото. Добивката е очекувана, бидејќи со сигурност не може да се предвидат идните движења на каматните стапки. Затоа секогаш зборуваме за очекувана, а не за загарантирана добивка. Делот од добивката се припишува на крај од секоја осигурителна година, а најрано по истекот на втората година од почнувањето на траење на осигурувањето.
ГРАВЕ Киндер
ГРАВЕ Осигурвање на Ваша страна!
Побарајте понуда на: +389 (0)2/3109-673
Документи со клучни информации