Скокни до содржината
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ ЗА ДЕЦА
ГРАВЕ КИДС

Осигуреник е исклучиво детето, а корисник на осигурувањето по доживување е договарачот на осигурувањето или осигуреникот – детето,ако е полнолетно во моментот на исплата на надоместот. Заедно со осигурувањето по тарифата ГРАВЕ КИДС може да се склучи и дополнително осигурување од незгода во случај на трајна инвалидност.

Предности на ГРАВЕ Кидс

ГРАВЕ Кидс
Осигурување за секое дете!

Додека безгрижно растат, ние се грижиме за нивната финасиска стабилност во самостојниот живот.

ГРАВЕ Кидс
На која годишна возраст Вашето дете може да биде осигурано?

Од новороденче до навршени најмногу 14 години старост.

Кога детето може да ги добие своите средства?

Траењето на осигурувањето може да биде најмалку 6 години (3 години за еднократна уплата на премијата), а најдолго до 25-та година на живот.

Кој може да го плаќа осигурувањето?

Договарач на осигурувањето кај осигурувањата на живот за деца може да бидат родителите, баба, дедо, старател или некој друг. Осигуреник е исклучиво детето.

ГРАВЕ Кидс
ГРАВЕ Кидс
Побарајте понуда на: +389 (0)2/3109-673
Документи за клучни информации