Скокни до содржината
Граве Премиум
Рентно осигурување - Граве Премиум

Рентно осигурување

ГРАВЕ ПРЕМИУМ РЕНТА
Доживотна рента со поврат на капиталот во случај на смрт на осигуреникот.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ РЕНТА ДУО
Доживотна рента со гарантиран период на исплата и пренос на друг осигуреник.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ ГАРАНТ
Привремена рента со поврат на капиталот во случај на смрт на осигуреникот.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ ГАРАНТ ДУО
Привремена рента со  гарантиран период на исплата и со пренос на друг осигуреник.

Побарајте понуда на: +389 (0)2/3109-673