Скокни до содржината
ГРАВЕ СЕРВИС
Политика на приватност на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

 

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна и/или користите некоја од нашите административни услуги преку истата. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни  за да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.  

Правото на приватност и заштитата на личните податоци на клиентите претставува врвен приоритет на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје.

Како членка на Групацијата ГРАВЕ ВЕРЗИХЕРУНГ, Друштвото посветува особено внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси преку имплементација на стандардите утврдени со законските и подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Северна  Македонија и стандардите кои се утврдени во рамките на Групацијата.

 

Кои информации ги собираме?

При посета на интернет страната, ГРАВЕ ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку доброволно ги дадете, заради користење на нашите услуги, како што се барања за промени, за штети, за откуп, капитализација на полиса како и  информирање за состојбата во врска со вашиот статус на полиса или други информации.

 

Цели за кои се користат собраните лични податоци  

 • Да  ја обезбедиме бараната услуга, при што се  идентификува корисникот;
 • Да обезбедиме известување за промена на условите и тарифите, воведување на нови видови продукти за клиентите;
 • Да се обезбеди мислење од клиентите во врска со видовите на осигурување кои ги нуди Друштвото и евентуално за спроведување на анкети, преку поставени прашања до клиентите;
 • Да се  олеснат и проследат пребарувањата на клиентите и барањата за информации при јавување од страна на клиентите во врска со видовите на осигурување;
 • Реализација на наградни игри и други промотивни понуди;
 • Да се  разгледа можноста за  евентуални  вработувања  доколку клиентите се обратат или аплицираат за работа преку веб-страницата на Друштвото;
 • Помош при појава на  проблем при користењето на производите и услугите,
 • Прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на интересите на клиентите, врз основа на нивна  изречна согласност.

 

На кого Вашите лични податоци ќе бидат откриени?

Вашите основни податоци  можеме , согласно со посебни прописи,  да ги доставиме и до органите на јавна власт  со цел извршување на нивните службени задачи, како на пр. Агенција за  супервизија на осигрување, Министерство за финансии, Министерство за внатрешни работи, Јавно обвинителство, даночни институции, Управа за финансиско разузнавање, Јавен правобранител, Агенција за заштита на лични податоци и др.

Вашите лични податоци можеме да ги доставиме и на други приматели, т.е. физички и правни лица кои се со нас во деловен однос во врска со склучување и извршување на договор за осигурување, решавање оштетни побарувања, наплата на побарувања , давање маркетиншки и други услуги  и др. (пр. лекари -цензори, здравствени установи и лекари, вештаци, даватели на услуги, адвокати, преведувачи, маркетиншки агенции, даватели на информатички услуги, нотари, финансиски установи, овластени ревизори,и др).

 

Чии податоци собираме?

 Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страна www.grawe.mk Вообичаено собираме податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна. Повеќе за употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика  за користење на колачиња.

 

Категории на податоци кои се обработуваат

При посетата на нашата интернет страна серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете страната на ГРАВЕ;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

Самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на веб страната ги спроведуваме интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата веб страна.

 

Како  ги собираме личните податоци?

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

 • преку Вашето користење на нашата веб страна, вклучувајќи ги овде и формите за аплицирање;
 • преку нашиот e-mail: office.skopje@grawe.at;  
 • преку пошта,
 • по факс,

Каде ќе се обработуваат Вашите лични податоци?

Вашите лични податоци ќе се обработуваат на територија на Република Северна Македонија и на територија на  ЕУ .

Во случај на потреба за обработка на ваши лични податоци надвор од ова подрачје, Вашите лични податоци ќе им се доставуваат на примателите во трети земји само ако се работи за земји кои го исполнуваат потребното ниво  на заштита на личните податоци пропишана со Општата одредба за заштита на податоци, односно ако се предвидени соодветни заштитни мерки (пр. стандардни клаузули за заштита на податоци). За известување за превземените сигурносни заштитни мерки можете да се обратите на нашиот Офицер за заштита на лични податоци.

 

Време на чување на собраните податоци

Вашите лични податоци ги чуваме колку што е потребно заради исполнување на целта за која се обработуваат освен ако не не обврзуваат дополнителни законски рокови за нивно чување.

Во врска со договорот за осигурување периодот на чување е детерминиран со времетраењето на договорот за осигурување. Меѓутоа, со оглед на тоа дека подлежиме на законските обврски за чување на податоци за Вас, за трети лица, за Вашиот договор за осигурување и штетните настани и по престанување на договорот за осигурување можеме да ги чуваме личните податоци и по истекот на договорот за осигурување односно исплата на обврската од договорот за осигурување   односно исплата на надомест за штета. Документацијата која мораме да ја чуваме и роковите за чување се пропишани со Закон за спречување перење пари и други закони и подзаконски акти.

Освен тоа личните податоци ги чуваме се додека постои законска можност да бидат поставени правни барања на основ на договор за осигурување, а што вклучува и со закон пропишан период по правосилно завршена судска, управна или друга постапка покрената заради остварување на правото и обврските поврзани со договорот за осигурување.

Ако одредени лични податоци ги обработуваме на основ на согласност, во случај на повлекување на согласноста, ќе извршиме бришење на Вашите лични податоци, освен ако не постои друг правен основ за обработка или ако обработката на Вашите лични податоци е нужна заради поставување, остварување или одбрана на правни побарувања.

 

Заштита и сигурност

ГРАВЕ ги превзема сите технички и организациски мерки за обезбедување на највисоко ниво на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на истите.

Сигурносните процедури на ГРАВЕ се предмет на редовни контроли.

 

Прифаќање на условите

Со користењето на интернет страницата на ГРАВЕ, Вие како корисници се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате, Ве молиме да не ја користите интернет страницата. Континуираното користење на интернет страницата од Ваша страна следејќи ги измените и дополнувањата на оваа Политика за приватност се смета за Ваше прифаќање на истите.

 

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • Право на пристап – право на добивање на информации за тоа дали ги обработуваме вашите лични податоци, и ако таквите податоци се обработуваат, пристап до личните податоци и информации, информација за обработените лични податоци, пристап до обработените лични податоци, целта за обработка, рокот за чување, пренос во трети земји и слично.
 • Право на измени – право на измена на неточни и право на дополнување на нецелосни лични податоци.
 • Право на бришење („право на заборавање“) – на лични податоци кои се однесуваат на Вас доколку, меѓу останатото, личните податоци не се повеќе потребни за целта за која се собрани или на друг начин се обработени, ако е повлечена дозволата за обработка на лични податоци и не постои друг правен основ за обработка, ако се Вашите лични податоци незаконски обработени и слично. Ова право има ограничувања, па не може да се примени ако обработката на Вашите лични податоци е нужно заради поставување, остварување или одбрана на правните барања или заради почитување на нашите правни обврски со кои се бара обработка согласно прописите кои не обврзуваат.
 • Право на ограничување на обработката – право да побарате од нас ограничување на обработката на Вашите лични податоци (на пр. кога ја оспорувате точноста на податоците, кога се спротивставувате на бришење на незаконски обработените податоци).
 • Право на приговор – право на спротивставување на обработката на личните податоци кои се однесуваат на Вас и кои ги обработуваме врз основа на легитимен интерес, вклучувајќи и профилирање. Во тој случај можеме да ги обработуваме личните податоци кои се однесуваат на Вас исклучиво ако докажеме дека нашите легитимни причини за обработка ги надминуваат Вашите интереси, права и слобода, или пак заради воспоставување, остварување или одбрана на правните барања.
 • Право на пренос на податоци – право на прием и пренос на податоци на друго лице доколку личните податоци ни се дадени во структуиран облик и формат каде што истите се употребуваат и обработуваат во автоматизиран читлив формат на база на изразената волја во договорот.
 • Право на спротивставување е донесување на автоматизирани поединечни одлуки вклучувајќи и изработка на профил – право да на Вас не се однесува одлуката која се темели исклучиво на автоматизирана обработка, вклучувајќи и изработка на профил, која произведува правни последици кои се однесуваат на Вас или на сличен начин значајно влијаат на Вас, освен ако таквата одлука е потребна за склучување или извршување на Вашиот договор за осигурување, ако е дозволена со правото на ЕУ или со националното право со кое се пропишани соодветните мерки за заштита на правото и слободата на легитимните интереси на испитаникот, или се базира на изрична волја на испитаникот.
 • Право на повлекување на одобрението – ако обработката на личните податоци се базира на Вашето одобрение имате право, без никакви последици, во секој момент да го повлечете одобрението со доставување на писмено известување за повлекување на одобрението до Офицер за заштита на лични податоци , директно во просториите на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје, или преку корисничкиот веб портал ако е тоа можно. Во тој случај ние повеќе не смееме да ги обработуваме Вашите лични податоци, доколку не постои друг правен основ за нивна обработка. Повлекувањето на одобрението има важност од моментот кога е изјавено, што значи дека нема влијание на законитоста на обработката на Вашите лични податоци во периодот од давањето на одобрението до моментот на повлекувањето.

Ако Вашите барања за остварување на право се без основа или претерани посебно поради нивното пречесто повторување, имаме право да Ви наплатиме разумен надомест или да го одбиеме Вашето барање.

 

За прашања за обработката на Вашите лични податоци или во врска со остварувањето на правата за заштита на податоци, Ве молиме да се обратите на нашиот Офицер за заштита на податоци:

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје ул.Пиринска бр.23, 1000 Скопје, со назнака „За Офицер за заштита на податоци“

Тел. +389 (0)2 311 88 54

blagoja.petroski@grawe.mk

Офицер за заштита на лични податоци Благоја Петроски. 

 

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.