Скокни до содржината
Организациска Структура ГРАВЕ Осигурување Неживот АД
Организациска Структура ГРАВЕ Осигурување Неживот АД
ГРАВЕ Осигурување НЕЖИВОТ АД

Надзорен Одбор:

Отмар ЕДЕРЕР
Претседател на Надзорен Одбор

 

Марко МИКИЌ
Член на Надзорен Одбор

 

Ранко КОВАЧЕВИЌ
Неизвршен член на Надзорен Одбор

Управен Одбор:

Елизабета БОЖИНОВСКА
Претседател на Управен Одбор
Тел: +389 2 3215-515
elizabeta.bozinovska@grawe.at

 

Селаудин ИМАМИ
Член на Управен Одбор
Тел: +389 2 3215-515
selaudin.imami@grawe.mk

 

Ненад СТАМЕНКОВ
Член на Управен Одбор
Тел: +389 2 3215-515
nenad.stamenkov@grawe.mk​​​​​​​

Директор на сектор Финансии

Селаудин Имами
Телефон: +389 2 3215 515
selaudin.imami@grawe.mk

 

Одговорно лице на сектор Штети

Адријана Ивановска
Телефон: +389 2 3215 515
adrijana.ivanovska@grawe.mk 

 

Одговорно лице  на сектор Прием и Продажба

Билјана Булатовиќ
Телефон: +389 2 3215 515
biljana.bulatovic@grawe.mk

 

Внатрешен ревизор

Велика Пешова
Телефон: +389 2 3215 515
velika.pesova@grawe.mk

 

Овластен актуар

Цветлана Маркулевска
Телефон: +389 2 3215 515
cvetlana.markulevska@grawe.mk

 

Човечки ресурси

Маја Темелкоска
Телефон: +389 2 3215 515
maja.temelkoska@grawe.mk 

 

Одговорно лице за ИТ

Ненад Стаменков
Тел: +389 2 3215-515
nenad.stamenkov@grawe.mk

 

Сектор Финансии  finance@grawe.mk

Сектор Штети  steti@grawe.mk

Сектор Прием priem@grawe.mk