Скокни до содржината
Органограм

Одбор на директори

 

Зоран Стојановски

Извршен член на Одбор на Директори

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
zoran.stojanovski@grawe.mk

 

Гинтер Пухтлер

Претседател на Одбор на Директори

 

Христоф Цетл

Неизвршен член на Одбор на Директори

 

Зоран Лучиќ

Неизвршен независен член на Одбор на Директори

 

 

 

Валентина Димишкова

Овластен интерен Ревизор

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
valentina.dimiskova@grawe.at

Билјана Петроска

Овластен актуар

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
biljana.petroska@grawe.at

Одделение за проценка и ликвидација на штети

 

Ненад Стаменков

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс:+389/2/311 88 55

nenad.stamenkov@grawe.at

 

 

 

 

 

Одделение за обработка на договори за осигурување

 

Благоја Петроски

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс:+389/2/311 88 55
blagoja.petroski@grawe.mk

 

                                                                         

Одделение за сметководство и финансии

 

Славчо Страхилов

Шеф на одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
Факс: +389/2/311 88 55
slavco.strahilov@grawe.at

 

Ина Трајкова

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
Факс: +389/2/311 88 55
ina.trajkova@grawe.at

 

Иван Трајков

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
Факс: +389/2/311 88 55
ivan.trajkov@grawe.mk

 

Наташа Ќамилова

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
Факс: +389/2/311 88 55

natasa.kamilova@grawe.at

 

 

 

Офицер за спречување на перење пари

 

Звездана Гичевска

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
zvezdana.gicevska@grawe.at

 

                                                                         

Одделение за продажба на осигурување

 

Сабрија Имамовиќ

Раководител на одделение за продажба

Телефон: +389/76 35 00 35
sabrija.imamovic@grawe.at

 

Мирјана Недевска

Координатор  

Телефон: +389/76 35 00 33

mirjana.nedevska@grawe.at

 

Билјана Димовска

Организатор на тимови на продажба

Телефон: +389/77 91 14 60

biljana.dimovska@grawe.mk

 

 

 

Одделение за правни,кадровски и општи работи

Христина Стојчевска

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
hristina.stojcevska@grawe.mk

 

Весна Милошевска

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
vesna.miloshevska@grawe.at

 

Одделение за IT

Ненад Стаменков

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс:+389/2/311 88 55
nenad.stamenkov@grawe.at

Резултати од работењето

Годишен извештај 2017

 

Граве Осигурување АД Скопје

За нас