Скокни до содржината

Одбор на директори

 

Зоран Стојановски

Извршен член на Одбор на Директори

Телефон: +389/2/310 96 73
zoran.stojanovski@grawe.mk

 

Гинтер Пухтлер

Претседател на Одбор на Директори

 

Христоф Цетл

Неизвршен член на Одбор на Директори

 

Ранко Ковачевиќ

Неизвршен независен член на Одбор на Директори

 

Служба за внатрешна ревизија

 

Велика Пешова

Овластен внатрешен ревизор

Телефон:+389/2/310 96 73

velika.pesova@grawe.mk

 

 

Димитар Самарџиев

Референт за внатрешна ревизија

Телефон: +389/2/310 96 73

dimitar.samardziev@grawe.mk

 

 

Актуарско одделение

 

Билјана Петроска

Овластен актуар

Телефон: +389/2/310 96 73
biljana.petroska@grawe.mk

 

Ангела Поповска

Референт за актуарски работи

Телефон: +389/2/310 96 73
angela.popovska@grawe.mk

Одделение за проценка и ликвидација на штети

Христина Стојчевска

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс:+389/2/311 88 55

hristina.stojcevska@grawe.mk

Одделение за обработка на договори за осигурување

 

Благоја Петроски

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73

blagoja.petroski@grawe.mk

 

                                          

Одделение за сметководство и финансии

 

Славчо Страхилов

Шеф на одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
slavco.strahilov@grawe.mk

 

Ина Арсовска

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
ina.trajkova@grawe.mk

 

Иван Трајков

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
ivan.trajkov@grawe.mk

 

 

 

Офицер за спречување на перење пари

 

Звездана Гичевска

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс: +389/2/311 88 55
zvezdana.gicevska@grawe.mk

 

Ина Арсовска

Заменик офицер за спречување на перење на пари

Телефон: +389/2/311 88 68
ina.trajkova@grawe.mk

 

                                                                         

Одделение за продажба на осигурување

 

Александар Аневски

Раководител на Одделение за продажба

Телефон: +389/2/310 96 73

aleksandar.anevski@grawe.mk

 

 

Одделение за правни,кадровски и општи работи

 

Весна Милошевска

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
vesna.miloshevska@grawe.mk

 

Одделение за ИТ

Кренар Халили

Одговорно лице за  ИТ

Телефон: +389 02/ 310 96 73
Krenar.Halili@grawe.mk