Скокни до содржината
ГРАВЕ СЕРВИС
Информации за плаќање на премија за осигурување на живот

 Плаќањето премија за осигурување на живот може да го извршите во банка преку уплатница со пополнет Образец ПП10 или ПП30 по определен износ во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на уплата, со следните податоци Жиро сметки - ГРАВЕ Осигурување АД Скопје:

 

Комерцијална Банка АД 

300-0000024509-35

НЛБ АД  Скопје

210-0619249101-69

Про кредит Банка АД Скопје

380-1185643001-94

Стопанска Банка АД Скопје

200-0014806499-93

УНИ Банка АД Скопје

240-0700012384-73

 Халкбанк АД Скопје

270-0619249101-76

Шпаркасе Банка АД Скопје

250-0010026498-26

 

 

Задолжително  впишете го бројот на полиса во цел на дознака,за правно лице наведете го бројот на фактура. При прва уплата се пишува бројот на понуда.

 За прашања поврзани со електронско плаќање преку e-banking и m-banking, потребно е да се консултирате со Вашата матична банка.

Начин на плаќање

Најниската годишна премија по полиса за осигурување на живот кај ГРАВЕ АД Скопје изнесува 250 Евра годишно. Премијата за животно осигурување може да се плаќа на повеќе рати и тоа:
- годишно плаќање од 250 до 349 евра,
- полугодишно плаќање од 350 до 549 евра со доплата од 2% на вкупната премија,
- тримесечно плаќање од 550 евра и повеќе со доплата од 4% на вкупната премија.

 

Барање за промена на начин на плаќање 

 

Одделение за сметководство и финансии

 

Славчо Страхилов

Шеф на одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
slavco.strahilov@grawe.at

 

Ина Трајкова

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
ina.trajkova@grawe.at

 

Иван Трајков

Референт во одделение за сметководство и финансии

Телефон: +389/2/311 88 68
ivan.trajkov@grawe.mk