Скокни до содржината
Р1

Мешовито осигурување на живот

Кај тарифата за животно осигурување Р1 покритието во текот за времетраење на осигурувањето секогаш е еднаков договорен осигурен износ.

Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот не добива никаков надомест.

Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ.

Побарајте понуда на: +389 (0)2/3109-673

ГРАВЕ РИЗИКО

Документи со клучни информации