Скокни до содржината
Автомобилска одговорност

Осигурувањето од автоодговорност ве штити Вас и другите од финансиска загуба во случај на сообраќајна незгода. Со осигурувањето од автомобилска одговорност сопственикот на возилото ја осигурува својата граѓанско-правна одговорност за штети што со употреба на своето возило по своја вина-одговорност ќе ги причини на трети лица. Така, причинетата штета до законски утврден лимит на оштетениот директно ќе му ја плати ГРАВЕ Осигурување Неживот АД.